Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • HeliCentre BV: de besloten vennootschap HeliCentre B.V.;
  • Functionaris van HeliCentre BV: elke gezaghebbend persoon van HeliCentre BV, te weten leden van de directie, de Accountable Manager, Manager Flight Operations, Manager Ground Operations, Maintenance Manager, Quality Manager. Tevens inbegrepen de dienstdoende gezagvoerder, vlieginstructeur of Chief Ground Crew;
  • Opdrachtgever: elke cliënt van HeliCentre BV, hetzij huurder, leerling, passagier, of opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van HeliCentre BV met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever of van derden binden HeliCentre BV niet, tenzij deze expliciet en schriftelijk door HeliCentre BV zijn aanvaard.
 4. In persoonsaanduidingen betekent hij ook zij, en zijn ook haar.

ARTIKEL 2 OFFERTES EN OPDRACHTBEVESTIGING

 1. Alle door HeliCentre BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na offertedatum, tenzij anders overeen gekomen.
 2. Na akkoordbevinding van de offerte door Opdrachtgever, en het daaropvolgende definitieve akkoord van HeliCentre BV, wordt de opdrachtbevestiging door beide partijen ondertekend. Opdrachtgever gaat hierbij akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden van HeliCentre BV en de specifieke afspraken zoals in de opdrachtbevestiging omschreven.

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALING

 1. De in de offertes vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro?s en exclusief BTW. Deze prijzen gelden voor de in de offerte c.q. concept-opdrachtbevestiging genoemde prestatie. Meer en/of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.
 2. HeliCentre BV heeft te allen tijde het recht variabele kosten, waaronder mede maar niet uitsluitend worden begrepen transport- en vervoersbelastingen, leges, verhoging van kostprijzen voor helikoptervluchten, vergunningen, materialen, brandstof en transportkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Zonder toestemming van HeliCentre BV is het Opdrachtgever niet toegestaan de helikopter(s) op enige wijze commercieel in te zetten c.q. prijzen/tarieven te verhogen ten behoeve van enige winst.
 4. Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen HeliCentre BV en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Nacalculatie vindt achteraf plaats naar aanleiding van de reëel gevlogen tijd en eventueel extra gemaakte kosten.
 6. Het overeengekomen bedrag dient uiterlijk 3 (drie) werkdagen voor de uitvoeringsdatum door HeliCentre BV ontvangen te zijn.
 7. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Ook is Opdrachtgever alsdan aan HeliCentre BV verschuldigd een vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten.
 8. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
 9. Indien een betalingstermijn wordt overschreden is HeliCentre BV gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke per aangetekende post verstuurde verklaring, ontbonden te verklaren. Deze rechten past HeliCentre BV eveneens toe indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd.
 10. Facturen dienen betaald te worden binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen expliciete betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
 11. Alle betalingen door Opdrachtgever aan HeliCentre BV betreffende uitstaande facturen worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
 12. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

ARTIKEL 4 UITVOERING

 1. De overeengekomen data en tijdstippen voor de verrichtingen van de prestatie zijn streeftijden, welke HeliCentre BV niet binden.
 2. HeliCentre BV zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van Opdrachtgever, de verwachte datum van uitvoering van de overeenkomst meedelen. Indien HeliCentre BV bemerkt dat de uitvoering van de overeenkomst niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden, zal HeliCentre BV Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van Opdrachtgever, de herziene datum/tijd van de uitvoering van de overeenkomst mededelen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in 4.2 bedoelde mededeling betreffende het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de veranderde levering en kan Opdrachtgever terzake geen enkele schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst vorderen.
 4. HeliCentre BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever jegens HeliCentre BV niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 5. Het staat HeliCentre BV te allen tijde vrij de capaciteit van de helikopter(s) te wisselen. De prijs wordt gecorrigeerd naar passagiersaantal en derhalve per passagier berekend.

ARTIKEL 5 VEILIGHEID EN OPLEIDING

 1. HeliCentre BV besteedt grote zorg, op nationaal en Europees gecertificeerd AOC-niveau, aan de veiligheid van zijn vliegoperaties en aan de veilige condities van crew en helikopter(s). Daar horen ook regelmatige inspecties (intern en door IVW) en uitgebreide opleidingstrajecten bij. Het kan daarom noodzakelijk zijn dat:
  1. Opdrachtgever gedoogt dat bij (een deel van) een vlucht of een operatie een functionaris van HeliCentre BV en/of van IVW toezicht houdt c.q. meevliegt;
  2. Een crew-member in opleiding bij een vlucht of operatie meeloopt c.q. meevliegt.

  Uiteraard wordt de overlast voor Opdrachtgever zo klein mogelijk gehouden.

 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens huur of operaties geen gevaarlijke of verboden stoffen of voorwerpen worden meegenomen, in bagage of anderszins, c.q. aan boord worden gebracht. HeliCentre BV is niet aansprakelijk voor (verlies van) goederen, kostbaar of anderszins.
 3. Elke passagier dient te beschikken over een geldig en deugdelijk identiteitsbewijs, dat op verzoek van een functionaris van HeliCentre BV moet worden getoond. Tickets zijn persoonlijk.
 4. Een functionaris van HeliCentre BV kan te allen tijde de opdracht annuleren of wijzigen, de uitvoering opschorten c.q. stopzetten, of een of meer passagiers weigeren, indien, naar zijn oordeel, een veilige vluchtuitvoering niet kan worden gewaarborgd. In dit geval heeft Opdrachtgever geen recht op enige vorm van schadevergoeding. De reeds door HeliCentre BV gemaakte kosten, bijvoorbeeld kosten aan derden en daadwerkelijk gevlogen minuten, worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 5. De gezagvoerder van de helikopter is bevoegd bevelen te geven aan iedereen aan boord, inclusief passagiers. Passagiers zijn verplicht deze bevelen op te volgen.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

 1. Onder overmacht worden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan HeliCentre BV zijn toe te rekenen.
  Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) onder andere maar niet uitsluitend zijn begrepen: vliegtechnische redenen waaronder bepaalde weersomstandigheden, tegenwerking overheid, bedrijfsstoring, storing in de energie- of materiaalaanvoer, telefoonstoring, transportvertraging, staking, het niet tijdig leveren door leveranciers en ziekte of overlijden van een voor het project belangrijk persoon. In geval van overmacht is HeliCentre BV te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een mondelinge aanzegging gevolgd door een schriftelijke (per aangetekende post verstuurde) verklaring te ontbinden, in welk geval Opdrachtgever geen recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is HeliCentre BV gerechtigd de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de periode gedurende de tijdelijke verhindering tot presteren. Opdrachtgever kan in geval van tijdelijke overmacht ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat HeliCentre BV Opdrachtgever van de vertraging bij de prestatie op de hoogte heeft gesteld.

ARTIKEL 7 ANNULERING

 1. Indien Opdrachtgever een met HeliCentre BV tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook wenst te annuleren, is Opdrachtgever verplicht aan HeliCentre BV een schadevergoeding te voldoen, als volgt:.
  • 25% bij annulering in de periode tot 4 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 50% bij annulering in de periode van 4 tot 2 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 75% bij annulering in de periode van 2 tot 1 week voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 90% bij annulering in de periode van 1 week tot 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 100% bij annulering op de dag van uitvoering overeenkomst.
 2. Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan van de dag waarop een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever HeliCentre BV heeft bereikt, waarin Opdrachtgever HeliCentre BV mededeelt de overeenkomst te willen annuleren.
 3. Indien de schade die HeliCentre BV ten gevolge van annulering van de overeenkomst lijdt hoger is dan de in lid 1 berekende schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk geleden schade aan HeliCentre BV te voldoen. Onder de daadwerkelijk geleden schade dienen te worden verstaan de annuleringskosten welke HeliCentre BV verschuldigd is aan door HeliCentre BV ingeschakelde derden en de reeds gemaakte kosten door HeliCentre BV.
 4. Bij huur geldt: indien Opdrachtgever (huurder) een afspraak voor vliegtuighuur wenst te annuleren dient dit te gebeuren minstens 48 uur voor aanvang van de afspraak. Indien Opdrachtgever (huurder) binnen deze tijd de afspraak annuleert zal HeliCentre BV in elk geval 30% van de afgesproken vliegtijd in rekening brengen tegen het dan geldende huurtarief.
  Gestelde geldt niet indien annulering plaatsvindt doordat Opdrachtgever (huurder) om medische redenen niet in staat is te vliegen, of het weer de veilige vluchtuitvoering verhindert, of andere vliegtechnische problemen een veilige vluchtuitvoering verhinderen.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. HeliCentre BV is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HeliCentre BV. Indien derden HeliCentre BV aansprakelijk stellen voor schade ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, zal Opdrachtgever HeliCentre BV vrijwaren.
 2. HeliCentre BV is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan ten gevolge van het niet naleven door Opdrachtgever of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen.
 3. Indien HeliCentre BV wel aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van HeliCentre BV beperkt tot de limiet van de terzake door HeliCentre BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 4. De aansprakelijkheid van HeliCentre BV is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Opdrachtgever vrijwaart HeliCentre BV voor eventuele aanspraken van derden.

ARTIKEL 9 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen HeliCentre BV en Opdrachtgever alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen HeliCentre BV en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van HeliCentre BV of tegen een door HeliCentre BV automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan HeliCentre BV te worden gemeld. Na die termijn geldt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat een door HeliCentre BV geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever HeliCentre BV daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel binnen 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

ARTIKEL 10 BEËINDIGING

 1. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
 2. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door HeliCentre BV geleverde producten en/of diensten, tenzij HeliCentre BV terzake van een bepaald product of bepaalde dienst in verzuim is.
 3. HeliCentre BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat HeliCentre BV hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 4. Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Wilt u meer informatie, of bent u op zoek naar referenties?

Neem vrijblijvend contact met ons op